Α.Σ.Ε.Α.Δ.

2018-10-03

Ανήλικοι αθλητές ιστιοπλοΐας, αιτήθηκαν προς την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία («Ε.Ι.Ο.»), την μεταγραφή τους σε άλλο αθλητικό σωματείο, η οποία δεν έγινε δεκτή λόγω μη συναίνεσης του αθλητικού τους σωματείου. Οι ανήλικοι αθλητές προσέφυγαν στο ΑΣΕΑΔ, αιτούμενοι την ακύρωση του Πρακτικού Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, που επικύρωσε το πρακτικό της Επιτροπής Μετεγγραφών της ως άνω Ομοσπονδίας, κατά το μέρος που απέρριψε τις αιτήσεις μετεγγραφής των ανηλίκων αθλητών ιστιοπλοΐας. Η προσφυγή έγινε δεκτή από το ΑΣΕΑΔ, με την αναγνώριση ΣΠΟΥΔΑΙΩΝ λόγων που επιβάλλουν την έγκριση της μετεγγραφής των αθλητών. 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (Α.Σ.Ε.Α.Δ.)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 40 / 19-3-2015
ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΄

Αποτελούμενο από τους Μιχαήλ Χατζηαθανασίου, Πρόεδρο, Γεωργία Γκίκα, Μαλαματή Πετκανά, Ελένη Σκριβάνου και Δημήτριο Γκύζη (Εισηγητή), Μέλη.
Συνεδρίασε δημόσια την 29.1.2015, ημέρα Πέμπτη, στην αίθουσα 101 του Υπουργείου Παιδείας, στο Μαρούσι, με την παρουσία και της Γραμματέως, Διονυσίας Ρωμανού, για να δικάσει την με αριθμό 94/3.12.2014 προσφυγή:

A. Των προσφευγόντων: (1) ...............,(2)........., (3).............(4).............,(5)...........(6).................(7)...............(8)............. (9).......... κατοίκων................, ως ασκούντων, από κοινού, τη γονική μέριμνα των ανήλικων τέκνων τους,..........., που εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο-τους, Παναγιώτη Μαρινάκο.

Β. Της καθής η προσφυγή: Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας («Ε.Ι.Ο.»), που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, η οποία δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Γ. Του προσθέτως παρεμβαίνοντος υπέρ των προσφευγόντων: Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «Ι.Ο. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», που εδρεύει στο Κιάτο Κορινθίας και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου-του, Παναγιώτη Μαρινάκου.
Δ. Του προσθέτως παρεμβαίνοντος υπέρ της καθής: Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «Ν.Ο. ΚΙΑΤΟΥ», που εδρεύει στο Κιάτο Κορινθίας και εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρό του, .......
Η υπόθεση είχε αρχικώς προσδιορισθεί για την δικάσιμο της 18.12.2014 και εκφωνήθηκε με τη σειρά που είχε στο σχετικό πινάκιο (9) αλλά η συζήτηση αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος των προσφευγόντων. Η υπόθεση εκφωνήθηκε μετά αναβολή την 29.1.2015, με τη σειρά που είχε στο σχετικό πινάκιο (6) και συζητήθηκε και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των προσφευγόντων και των προσθέτως παρεμβαινόντων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς-τους και αναφέρθηκαν στα έγγραφα υπομνήματά τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση προσφυγή οι προσφεύγοντες ζητούν, για τους αναφερόμενους σε αυτή λόγους, να ακυρωθεί το με αριθμό 934/1.11.2014 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ. της καθής, που επικύρωσε το από 17.10.2014 πρακτικό της Επιτροπής Μετεγγραφών της ως άνω Ομοσπονδίας, κατά το μέρος που απέρριψε τις αιτήσεις μετεγγραφής των ως άνω ανηλίκων τέκνων τους, αθλητών ιστιοπλοΐας, από τον «Ν.Ο. ΚΙΑΤΟΥ» στον «Ι.Ο. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», να εγκριθεί η μεταγραφή αυτή και να επιστραφεί το κατατεθέν παράβολο. Εξάλλου, υπέρ των προσφευγόντων και της καθής άσκησαν πρόσθετη παρέμβαση ο «Ν.Ο. ΚΙΑΤΟΥ» και ο «Ι.Ο. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», αντίστοιχα, το έννομο συμφέρον των οποίων είναι πρόδηλο, λόγω του ότι επηρεάζεται ο αριθμός των αθλητών-τους.
Η προσφυγή παραδεκτώς εισάγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 123 παρ. 1 και 124 στοιχ. α΄ Ν. 2725/1999, προς συζήτηση ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών, έως την ημέρα της οποίας καταβλήθηκε το προβλεπόμενο παράβολο (Διπλότυπο Είσπραξης Δ.Ο.Υ. Κορίνθου ........./2.12.2014) και ο πληρεξούσιος δικηγόρος των προσφευγόντων, που παραστάθηκε, κατέβαλε γραμμάτιο προείσπραξης Δ.Σ. Κορίνθου (αριθ. Γραμμ. ........./3.12.2014), έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ. 126 παρ. 1 Ν. 2725/1999, είναι επαρκώς ορισμένη και νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρ. 5 παρ. 1, 16 παρ. 9 Σ. και του Κανονισμού Μετεγγραφών της Ε.Ι.Ο. και πρέπει συνεπώς να ερευνηθεί στην ουσία της ερήμην της καθής, η οποία κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα επιμελεία της Γραμματείας του παρόντος Συμβουλίου.
Από τις διατάξεις του νομίμως εγκριθέντος Κανονισμού Εγγραφών και Μετεγγραφών της Ε.Ι.Ο. (άρθρ. 5, 7-11) προκύπτει ότι η μεταγραφή Έλληνα αθλητή ιστιοπλοΐας από ένα Σωματείο-Μέλος της Ομοσπονδίας είναι επιτρεπτή είτε με την συγκατάθεση του σωματείου του είτε και χωρίς αυτή σε περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις, στις οποίες, όμως δεν συμπεριλαμβάνεται ο σπουδαίος λόγος. Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1 και 16 παρ. 9 του ισχύοντος Συντάγματος, που προστατεύουν το δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατόμου και τον αθλητισμό, συνάγεται ότι το δικαίωμα του αθλητή για μεταγραφή του σε σωματείο της προτίμησής του, αποτελώντας εκδήλωση της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς του και εντασσόμενο στο προστατευτικό για τον αθλητισμό πλαίσιο, κατοχυρώνεται συνταγματικά, με αποτέλεσμα, οι όποιοι περιορισμοί στην άσκησή του να είναι συνταγματικώς επιτρεπτοί, μόνο, εφόσον κατατείνουν στην προστασία του αθλητή και του αθλητισμού, ανταποκρίνονται γενικότερα σε σοβαρούς (αποχρώντες) λόγους δημοσίου συμφέροντος και δεν είναι υπέρμετροι, δηλαδή, δεν θίγουν τον πυρήνα του σχετικού δικαιώματος (Σ.τ.Ε. 3140/2000, 207/2002, Ολ. Α.Σ.Ε.Α.Δ. 130/1993, Α.Σ.Ε.Α.Δ. 78/2009, 118/2007, 510/1999, 43/1998 κ.α.). Επίσης, από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι επιδιώκεται η κατοχύρωση του δικαιώματος των αθλητών να μετεγγράφονται στα αθλητικά σωματεία που τους παρέχουν δυνατότητες βελτίωσης της απόδοσής τους και ότι είναι ανεπίτρεπτο να διακοπεί η αθλητική τους δραστηριότητα για λόγους που ανάγονται στον τρόπο και τις συνθήκες στου σωματείου στο οποίο ανήκουν (Α.Σ.Ε.Α.Δ. 118/2007). Συνακόλουθα, η άρνηση αθλητικής ομοσπονδίας να δεχθεί την αίτηση μετεγγραφής ενός αθλητή με την αιτιολογία ότι η άρνησή της έχει έρεισμα τους περιορισμούς του κανονισμού μεταγραφών, ενώ υπάρχουν σπουδαίοι λόγοι, έρχεται σε ευθεία και προφανή αντίθεση με τις ανωτέρω συνταγματικές διατάξεις, καθόσον ούτε το συμφέρον του αθλητή και του αθλητισμού γενικότερα εξυπηρετεί, ούτε το δημόσιο συμφέρον προστατεύει (Α.Σ.Ε.Α.Δ. 78/2009, 118/2007, 63/2007).
Στην προκείμενη περίπτωση από το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων της δικογραφίας και ειδικότερα από το περιεχόμενο της προσφυγής, το με αριθμό 934/1.11.2014 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ. της καθής και γενικά από όλα ανεξαιρέτως τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα έγγραφα, μεταξύ των οποίων και οι με αριθμούς ...., ....., ..... και ...../2.2.2015 ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον της Συμβολαιογράφου Κιάτου, ................, που λήφθηκαν με επιμέλεια των προσφευγόντων καθώς και από τους ισχυρισμούς των παρισταμένων διαδίκων που αναπτύχθηκαν προφορικά και με τα έγγραφα υπομνήματά τους προκύπτουν τα ακόλουθα: τα ανήλικα, 11-16 ετών, τέκνα των προσφευγόντων είναι αθλητές ιστιοπλοΐας και ανήκουν στο δυναμικό του αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «Ν.Ο. ΚΙΑΤΟΥ».
Τα τελευταία έτη το ανωτέρω Σωματείο δεν επιδεικνύει το απαραίτητο για την αθλητική εξέλιξή τους ενδιαφέρον και ειδικότερα δεν καλύπτει, ενώ εισπράττει από τους προσφεύγοντες μηνιαία συνδρομή, τις δαπάνες προπόνησης, συντήρησης των σκαφών, συμμετοχής σε αγώνες και μετακίνησης τους, δεν ανανεώνει το στόλο των σκαφών-του, δεν καλύπτει την ιατροφαρμακευτική περίθαλψή τους και δεν είχε σταθερούς προπονητές με αποτέλεσμα να καθίσταται ιδιαιτέρως δυσχερής η ίδια η ενασχόλησή τους με τον αθλητισμό πόσο μάλλον η βελτίωση της απόδοσής τους. Περί το Μάρτιο 2014 και μετά την ολοκλήρωση των σχετικών αγωνιστικών υποχρεώσεων παραιτήθηκε, λόγω οικονομικών διαφορών, ο τελευταίος προπονητής Γ.Γ., με τον οποίο τα τέκνα των προσφευγόντων είχαν αναπτύξει ιδιαίτερους δεσμούς σεβασμού και εμπιστοσύνης και ο «Ν.Ο. ΚΙΑΤΟΥ» διέκοψε τις προπονήσεις. Περί το μήνα Σεπτέμβριο 2014 οι ήδη προσφεύγοντες ίδρυσαν αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία «Ι.Ο. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο Κιάτο Κορινθίας προκειμένου να εξασφαλίσουν την συνέχιση της ενασχόλησης των τέκνων-τους με το άθλημα της ιστιοπλοΐας. Ο «Ι.Ο. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» προσέλαβε ως προπονητή τον Γ. Γ., ο οποίος άρχισε ήδη από τον ίδιο μήνα να προπονεί τα τέκνα των προσφευγόντων. Ενόψει της δημιουργηθείσας κατάστασης οι ήδη προσφεύγοντες ζήτησαν από τον «Ν.Ο. ΚΙΑΤΟΥ» τη συγκατάθεσή του ώστε να μετεγγραφούν στον «Ι.Ο. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ». Ο «Ν.Ο. ΚΙΑΤΟΥ» αρνήθηκε χωρίς να προκύπτει ότι η άρνησή του κατατείνει στην προστασία των αθλητών και του αθλητισμού ή, γενικότερα, ανταποκρίνεται σε σοβαρούς (αποχρώντες) λόγους δημοσίου συμφέροντος. Οι ήδη προσφεύγοντες υπέβαλαν αιτήσεις (με αριθμούς ..-...) στην καθής προκειμένου να εγκριθούν οι ανωτέρω μετεγγραφές, οι οποίες απορρίφθηκαν την 17.10.2014 από την αρμόδια Επιτροπή Μετεγγραφών με την αιτιολογία ότι ο/η αθλητής/ήτρια δεν προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Το σχετικό πρακτικό της Επιτροπή Μετεγγραφών εγκρίθηκε την 1.11.2014 με το με αριθμό 934/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ. της καθής.
Κατ' ακολουθία φρονούμε ότι το Δ.Σ. της καθής εσφαλμένα ενέκρινε το από το από 17.10.2014 πρακτικό της οικείας Επιτροπής Μετεγγραφών, κατά το μέρος που απέρριψε τις αιτήσεις των ήδη προσφευγόντων περί μετεγγραφής των ανηλίκων τέκνων τους, αθλητών ιστιοπλοΐας, από το αθλητικό Σωματείο «Ν.Ο. ΚΙΑΤΟΥ» στο αθλητικό Σωματείο «Ι.Ο. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» καθόσον συνέτρεχαν σπουδαίοι προς τούτο λόγοι. Συνεπώς η υπό κρίση προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη, να ακυρωθεί το με αριθμό 934/1.11.2014 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ. της καθής, που επικύρωσε το από 17.10.2014 πρακτικό της οικείας Επιτροπής Μετεγγραφών, κατά το ως άνω μέρος, να εγκριθούν οι μεταγραφές αυτές και να επιστραφεί το κατατεθέν παράβολο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της καθής.
ΔΕΧΕΤΑΙ την ανωτέρω προσφυγή.
ΑΚΥΡΩΝΕΙ το με αριθμό 934/1.11.2014 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, που επικύρωσε το από 17.10.2014 πρακτικό της Επιτροπής Μετεγγραφών της ως άνω Ομοσπονδίας, κατά το μέρος που απέρριψε τις αιτήσεις των (1) ...............,(2)........., (3).............(4).............,(5)...........(6).................(7)...............(8)............. (9).......... κατοίκων ............Κορινθίας, ως ασκούντων, από κοινού, τη γονική μέριμνα των ανήλικων τέκνων τους,..........., περί μετεγγραφής των ως άνω ανηλίκων τέκνων τους, αθλητών ιστιοπλοΐας, από το αθλητικό Σωματείο «Ν.Ο. ΚΙΑΤΟΥ» στο αθλητικό Σωματείο «Ι.Ο. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
ΕΓΚΡΙΝΕΙ τη μετεγγραφή των ανωτέρω αθλητών ιστιοπλοΐας από το αθλητικό Σωματείο «Ν.Ο. ΚΙΑΤΟΥ» στο αθλητικό Σωματείο «Ι.Ο. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επιστροφή του κατατεθέντος παραβόλου στους προσφεύγοντες.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 12-3-2015 στο Μαρούσι και δημοσιεύτηκε στον ίδιο τόπο την 19-3-2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ