Διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης χρηματικών οφειλών

2018-10-13

 Διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς
οποιονδήποτε πιστωτή, οι οποίες είτε προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη, είτε αποτελούν οφειλές από άλλη αιτία.