Δ.ΕΦ.ΤΡΙΠ. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΡΓΙΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ

2018-10-13

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Διοικητική δικονομία. Αίτηση για αναστολή εκτέλεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου κατά πράξεως θέσεως σε αργία υπαλλήλου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας λόγω αμετάκλητης παραπομπής για ποινικό αδίκημα (κλοπή απλωμένων εσωρούχων). Επίκληση βλάβης από τη δραματική μείωση των αποδοχών του αιτούντος (κάτω από 200 €). Μοναδικό εισόδημά του οι αποδοχές του, διαμονή σε μισθωμένη κατοικία με μηνιαίο μίσθωμα 300 €. Σοβαρός κίνδυνος βιοπορισμού - αδίκημα μη συναρτώμενο με την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων. Δέχεται την αίτηση αναστολής

Αριθμός απόφασης 7/2014

TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Τμήμα A

ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Με μέλη τους: Αθανάσιο Κουτρίκη, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, Ειρήνη Γκιόκα και Καλλιόπη Θεοδωράτου, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων,

συνήλθε στις 11 Μαρτίου 2014, με γραμματέα την Διαμάντω Ρεβελή, για να αποφασίσει σχετικά με την από 28-1-2014 (αριθμ. καταχ.6/31-1-2014) αίτηση αναστολής,

του ................................., κατοίκου Κιάτου Κορινθίας

κατά του Υπουργού Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Υστερα από αυτά, το Δικαστήριο ως συμβούλιο, αφού

άκουσε το πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντος Κωνσταντίνο Σπούλο ο οποίος παραστάθηκε μαζί με τον αιτούντα και

την εισηγήτρια της υπόθεσης, Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων, Καλλιόπη Θεοδωράτου, που εξέθεσε τα ζητήματα που προκύπτουν,

μελέτησε τη δικογραφία, καθώς και τις σχετικές διατάξεις,

αποφασίζει τα εξής:

1.Επειδή, για την κρινόμενη αίτηση έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (υπ. αρ.1311162 σειράς Α, ειδικό έντυπο παραβόλου).

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται να ανασταλεί η εκτέλεση της 64559Φ.Α13501/26-11- 2013 διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία, η αιτών μόνιμος υπάλληλος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας τέθηκε σε αυτοδίκαιη αργία κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν.3528/2007, όπως ισχύουν, λόγω αμετάκλητης παραπομπής του ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κιάτου για το αδίκημα της κλοπής. Αλλως και όλως επικουρικώς, ο αιτών ζητεί να διαταχθεί ως προσωρινό μέτρο να αυξηθούν οι αποδοχές του έως το 75% αυτών κατ` εφαρμογή της διάταξης του πρώτου άρθρου της υποπαραγράφου Ζ3 της περίπτωσης 8 του Ν 4092/2012,

3. Επειδή, κατά της προσβαλλόμενης πράξης εκκρεμεί αίτηση ακύρωσης για την οποία έχει ορισθεί δικάσιμος στις 9-12-2014.

4. Επειδή, το άρθρο 52 του π.δ 18/1989 (Α`8), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν.2721/1999(Α` 8), που εφαρμόζεται εν προκειμένω αναλόγως δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 1 εδάφιο πρώτο του ν.702/1977 (268Α), ορίζει στην παράγραφο 2 ότι το διοικητικό εφετείο μπορεί, μετά από αίτηση εκείνου που άσκησε αίτηση ακυρώσεως, να αναστείλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης, με συνοπτικά αιτιολογημένη απόφαση η οποία εκδίδεται σε συμβούλιο, στην παρ.6 ότι η αίτηση αναστολής εκτελέσεως γίνεται δεκτή, όταν κρίνεται ότι η άμεση εκτελεση της προσβαλλόμενης πράξης θα προκαλέσει στον αιτούντα βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκιμήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως, μπορεί όμως η αίτηση να απορριφθεί, αν κατά τη στάθμιση της βλάβης του αιτούντος, των συμφερόντων τρίτων και του δημοσίου συμφέροντος κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφελεία του αιτούντος, στην παρ 7 ότι εάν το συμβούλιο εκτιμά ότι η αίτηση ακυρώσεως είναι προδήλως βάσιμη, μπορεί να δεχθεί την αίτηση αναστολής, ακόμη και αν η βλάβη του αιτούντος από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης δεν κρίνεται ως ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη, αντίθετα δε η αίτηση αναστολής μπορεί να απορριφθεί, ακόμη και σε περίπτωση ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης, αν η αίτηση ακυρώσεως είναι προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιμη, και στην παρ. 8 ότι το Δικαστήριο, μπορεί εκτός από την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, να διατάσει και κάθε άλλο, κατά περίπτωση, κατάλληλο μέτρο, χωρίς να δεσμεύεται από τις προτάσεις των διαδίκων.

5. Επειδή, οι διοικητικές πράξεις που αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων, συνδέονται στενά με την ομαλή λειτουργία δημόσιας υπηρεσίας και για τον λόγο αυτό η άμεση εκτέλεση τους επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν, δεν χορηγείται κατ αρχήν, αναστολή εκτελεσης των πράξεων αυτών, εκτός αν συντρέχουν εξαιρετικοί προς τούτο λόγοι σοβαρής και ανεπανόρθωτης βλάβης, οπότε μπορεί, κατ`εξαίρεση, να χορηγηθεί αναστολή εκτέλεσης. Δεν εμποδίζεται πάντως η χορήγηση αναστολής όταν η αίτηση ακύρωσης είναι προδήλως βάσιμη (βλ. ΣτΕ, ΕΑ 884, 699/2005, 723/2003, 322-323/2002 κ.α)

6. Επειδή, η αιτών τέθηκε σε αυτοδίκαιη αργία με την προσβαλλόμενη πράξη, διότι με το από 17-4-2013 κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου κλήθηκε ως κατηγορούμενος να δικασθεί στις 24-2-2012 ενώπιον του Μονομελούς Πλημ/κείου Κιάτου για το αδίκημα της κλοπής, καθόσον υποβλήθηκε σε βάρος του έγκληση από την ......................... ............. ότι αφαίρεσε τα εσώρουχα της τα οποία ήταν απλωμένα. Με την κρινόμενη αίτηση, ο αιτών ζητεί να ανασταλεί η εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης, ισχυριζόμενος ότι η αίτηση ακυρώσεως που έχει ασκήσει κατ`αυτής, είναι προδήλως βάσιμη διότι : α) το πειθαρχικό δίκαιο που εφαρμόζεται για όσους υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ΠΔ 210/92 που είναι ειδικές και κατισχύουν του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων με συνέπεια η προσβαλλόμενη πράξη να έχει εκδοθεί από αναρμόδιο όργανο κατά παράβαση των ειδικών αυτών διατάξεων, β) ότι η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε κατά παράβαση του άρθρου 6 παρ.2 της Ε.Σ.Δ.Α , αφού δεν ελήφθη υπόψη το τεκμήριο αθωότητας, γ) ότι η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε κατά παράβαση της αρχής της αναλογικότητας και δ) κατά παράβαση του άρθρου 103 παρ 4 του Συντάγματος, δηλαδή χωρίς οιαδήποτε προηγούμενη απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι λόγοι αυτοί δεν παρίσταται προδήλως βάσιμοι υπό την έννοια ότι χρήζουν ενδελεχούς νομικής έρευνας, ούτε άλλωστε στοιχούν προς παγία νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

7.Επειδή, περαιτέρω, η αιτών ισχυρίζεται ότι από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενη πράξης προκαλείται σοβαρότατη βλάβη η οποία δεν δύναται να επανορθωθεί σε περίπτωση ευδοκίμησης της εκκρεμούς αίτησης. Υποστηρίζει δε ειδικότερα ότι λόγω της κατάστασης της αργίας μειώθηκαν δραματικά οι απολαβές του οι οποίες περιορίσθηκαν σε 215,33 ευρώ μηνιαίως, ήδη δε, το μήνα Μάρτιο σε 162,40 ευρώ, ότι το ποσό αυτό δεν αρκεί για να καλύψει τις στοιχειώδεις ανάγκες βιοπορισμού του καθόσον στερείται οιοδήποτε άλλων οικονομικών πόρων. Αλλωστε ο ίδιος διαμένει σε μισθωμένο διαμέρισμα έναντι μηνιαίου ενοικίου 300 ευρώ μακριά από το τόπο καταγωγής και τους γονείς του. Τέλος προβάλλει ότι ενόψει της επικείμενης θερινής περιόδου το συμφέρον της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας επιτάσσει την επάνοδό του στην ενεργό υπηρεσία η οποία δεν διακυβεύεται ενόψει του είδους της αποδιδόμενης κατηγορίας, άλλωστε ο ίδιος εκτελεί με ευσυνειδησία τα ανατεθειμένα σε αυτόν καθήκοντα. Προς απόδειξη των ισχυρισμών του επικαλείται και προσκομίζει μεταξύ άλλων εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2013 από το οποίο προκύπτει ότι το μοναδικό εισόδημα που δηλώθηκε είναι εκ μισθωτών υπηρεσιών ύψους 18.214,86 ευρώ, αναλυτικό σημείωμα αποδοχών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2014 ποσών 216,94 και 162,40 ευρώ, το από 1-6-2012 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης κύριας κατοικίας έναντι μηνιαίου μισθώματος 300 ευρώ, αντίγραφο της κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού καταθέσεων της Τράπεζας.................., τον από 7-3-2014 πίνακα ατομικής και οικογενειακής κατάστασης του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κιάτου Κορινθίας στο οποίο βεβαιώνεται η οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος (άγαμος) καθώς και ότι είναι ειλικρινής, ακέραιος σταθερός και αναλαμβάνει τις ευθύνες του, είναι πειθαρχικός, πρόθυμος και καρτερικός και σέβεται τους ανωτέρους του και τέλος αντίγραφο της 126/24-2-2014 απόφασης του Μονομελούς Πλη/κείου Κορίνθου με την οποία αναβλήθηκε η εκδίκαση της ποινικής υπόθεσης με κατηγορούμενο τον αιτούντα για τις 12-5-2014 κατ` αίτηση της μάρτυρος κατηγορίας .

8. Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη ότι στον αιτούντα ο οποίος δε διαθέτει άλλους οικονομικούς πόρους διαβίωσης πλην των αποδοχών από τη υπηρεσία του ως μισθωτός, καταβάλλεται ήδη ποσό που δεν υπερβαίνει τα 200 ευρώ, το οποίο όμως υπό τις ειδικότερες συνθήκες διαβίωσης αυτού σύμφωνα με τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίσθηκαν, δεν αρκεί για να καλύψει ούτε τις στοιχειώδεις ανάγκες του, το Δικαστήριο ως συμβούλιο πιθανολογεί σοβαρά κίνδυνο βιοπορισμού του υπαλλήλου και περαιτέρω λαμβάνοντας υπόψη ότι ναι μεν το μέτρο της αργίας επιβάλλεται κατά δεσμία αρμοδιότητα (πρβλ ΕΑ ΣΤΕ 327/2013), όμως λόγω των ειδικών συνθηκών και της φύσης του αδικήματος που ο αιτών φέρεται να τέλεσε το οποίο δεν συναρτάται με την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, ώστε να θέτει σε κίνδυνο την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας του και συνεκτιμώντας το περιεχόμενο της από 7-3-2014 πρόσφατης βεβαίωσης του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κιάτου σε ότι αφορά τη προσωπικότητα του αιτούντος, κρίνει ότι πρέπει να χορηγηθεί αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης έως ότου εκδοθεί οριστική απόφαση επί της εκκρεμούς αίτησης ακύρωσης.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται την αίτηση αναστολής.

Διατάσσει την αναστολή εκτέλεσης της 64559.Α13501/26-11-2013 διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας αίτησης ακύρωσης (αρ. κατ.7/31-1-2014).

Διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου στον αιτούντα.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στη Τρίπολη στις 11.3.2014 και εκδόθηκε στην ίδια πόλη στις 31.3.2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ